पत्ता

श्री अक्कलकोट स्वामी समर्थ महाराज मठ
सुरसागर पश्चिम घाट, महाराणी स्कूल मागे,
बडोदे - ३९०००१

श्री वसंत देवता:   +91 9725388213
श्री संजीव भणगे: +91 9824091974
श्री संजय भावे:    +91 9824091973

ई-मेल : info@swamisamarthmathvadodara.com

-->